Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:


System przeciwdziałania przemocy i agresji w Zespole Szkół
im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu

 

System przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole został opracowany na bazie Kodeksu „Szkoły bez przemocy”, programu społecznego, który nasze szkoły zaakceptowały i podjęły jego realizację w roku szkolnym 2007/2008.

 

1.     Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów  ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 

a)     wprowadzanie informacji na stronie internetowej i dokonywanie aktualizacji działań celem kształtowania wizerunku szkoły jako wspólnoty nauczycieli, uczniów i ich rodziców;

b)    wdrożenie punktowego systemu oceny z zachowania

c)     rozmowy na godzinach z wychowawcą na temat "szkoła jako wspólnota - jak ją tworzyć?";

d)    podejmowanie w szkole działań integrujących uczniów w klasach
i w szkole (biwaki, ogniska klasowe, akademie i uroczystości szkolne, wspólne projekty, wycieczki edukacyjne i rekreacyjne, koła zainteresowań, dyskoteki i inne);

e)     systematyczne kontaktowanie się i angażowanie rodziców w życie szkoły.

 

2.     Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

 

a)     przestrzeganie zasady wzajemnego szacunku - przeprowadzenie na godzinach z wychowawcą zajęć związanych z kulturą zachowania się;

b)    poprowadzenie metodą warsztatową zebrania z rodzicami na podstawie opracowanego scenariusza;

c)     kształtowanie postawy tolerancji i szacunku poprzez zajęcia edukacyjne na temat tolerancji, komunikacji interpersonalnej oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów prowadzone przez wychowawców i pedagoga szkolnego (w wybranych klasach - według potrzeb);

d)    nagradzanie pozytywnych zachowań i postaw, np. poprzez oceny i ustne pochwały na forum klasy lub podczas apelu, wystosowanie listu gratulacyjnego do rodziców, dyplomy);

e) karane są negatywne zachowania zgodnie z katalogiem punktów ujemnych;

f) zorganizowanie konkursu pod hasłem: „Uczeń dialogu i tolerancji” (ogłoszenie w styczniu 2008r, podsumowanie w czerwcu 2008r.).

 

3.     W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

 

a)     określone są jasne normy regulujące zachowanie uczniów (Statut szkoły, Kodeks „Szkoły bez przemocy”, system przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole);

b)    uczniowie są informowani na początku roku szkolnego oraz podczas lekcji wychowawczych o obowiązujących w szkole zasadach;

c)     upowszechnienie i wywieszenie kodeksu w widocznym miejscu (najlepiej
w każdej klasie);

d)    podczas godzin z wychowawcą prowadzący zajęcia nauczyciel omawia każdą z zasad Kodeksu oraz informuje uczniów o formach agresji
i przemocy, które podlegają karze (wychowawcy, pedagog szkolny);

 

4.     Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole,
a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 

a)     przeprowadzenie ankiet mających na celu zdiagnozowanie rozmiaru
i rodzajów form przemocy stosowanych wśród uczniów w danym roku szkolnym;

b)    na podstawie wyników ankiet opracowane są działania zaradcze
i profilaktyczne;

c)     spotkanie przedstawicieli klas z pedagogiem szkolnym i trenerem TZA, na których poruszane są tematy dotyczące zjawiska agresji i przemocy
w szkole.

 

5.     Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 

a)     zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć z uczniami przejawiającymi agresję przez trenerów szkolnych TZA;

b)    nauczyciele są w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym i przekazują informacje na temat niepokojących zjawisk;

c)     naganie podlega postawa bierności uczniów wobec aktów przemocy, których są świadkami.

 

6.     Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę
i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie
z przejawami agresji i przemocy.

 

a)     nauczyciele na Radzie Pedagogicznej poinformowani są o programie: „Szkoła bez przemocy”;

b)    zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przemocy w szkole i w rodzinie;

c)     nauczyciele otrzymują materiały informacyjne dotyczące przejawów agresji i przemocy oraz przykładowe scenariusze zajęć do przeprowadzenia we własnych klasach.

 

7.     Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją
i przemocą.

 

a)     przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym przez pedagoga szkolnego i wychowawców;

b)    zorganizowanie warsztatów dla klas IV, VI a, VI b;

c)     wychowawcy i pedagog szkolny podejmuje dyskusję z uczniami na temat Kodeksu;

d)    w ramach działań wychowawcy klasowego podjęcie tematyki związanej
z umiejętnościami radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

8.     Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

 

a)     rodzice na zebraniu zostają poinformowani o zasadach Kodeksu „Szkoły bez przemocy”;

b)    materiały edukacyjne dla rodziców dostępne na stronie internetowej szkoły
i programu;

c)     rodzice na bieżąco informowani są o pojawiających się problemach
i negatywnych zachowaniach ich dzieci;

9.     Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 

a)     współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej;

b)    współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łukowie;

 

10. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

a)     na zakończenie roku szkolnego przyznawany jest tytuł: „uczeń dialogu
i tolerancji” (zwycięzcy wyłonieni zostają na drodze głosowania przez grono pedagogiczne i przedstawicieli klas).

 

Opracował zespół:

Monika Machal

Anna Kalinowska

Irena Kupryk

do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko